Gebruikersvoorwaarden

Aanvaarding 
Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin opgenomen zijn of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Vego Zwijndrecht te allen tijde gewijzigd worden. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website, zijn eigendom van Vego Zwijndrecht, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat dit alleen gebeurt voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde 'copyright-vermelding' in alle kopieën op te nemen: Copyright Vego Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden.
Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus ondermeer verboden om: 
1) Een kopie van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden en 
2) (Een gedeelte van) de website op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of andere website).

Verstrekte informatie en materiaal 
Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderzins onrechtmatig is.

Persoonsgegevens 
Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de privacyverklaring. Klik hier voor de privacyverklaring.

Contact 
Als u vragen of verzoeken heeft over deze website van Vego Zwijndrecht kunt u contact opnemen met:
Vego Zwijndrecht
Lindtsedijk 24-26
3336 LE Zwijndrecht
K.v.K Rotterdam 24356611
Telefoon 078 619 9000

Tenslotte
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Tenzij bepalingen van dwingend recht zich hier tegen verzetten, worden alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Dordrecht.
Vragen over de gebruiksvoorwaarden kunt u ook aan ons stellen door het invullen van ons contactformulier.
Hier kunt u onze gebruikersvoorwaarden downloaden (pdf).