MA - VR   07.00 - 17.00
ZA 08.30 - 12.00
 Vego tuinmaterialen

Algemene Voorwaarden Vego Tuinmaterialen

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Bedrijf: een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst sluit met Vego Tuinmaterialen.
  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst sluit met Vego Tuinmaterialen.
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Koop op afstand.
  • Koper: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Vego Tuinmaterialen
  • Vego Tuinmaterialen: de gebruikers van de algemene voorwaarden, Vego Numansdorp BV en Vego Zwijndrecht BV.
Artikel 2. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, waaronder die tot levering van producten en/of het verrichten van enkele diensten. Afwijking van deze voorwaarden wordt slechts aanvaard door voorafgaande schriftelijke toestemming van Vego Tuinmaterialen.

Artikel 3. Offerte
3.1 De gedagtekende offerte is bindend gedurende de daarin vermelde termijn. Indien geen termijn is vermeld, geldt de offerte 6 weken.
3.2 Indien geen opdracht wordt verleend, is Vego Tuinmaterialen gerechtigd de met het tot stand brengen van de offerte gemoeide kosten aan de consument of bedrijf in rekening te brengen, indien en voor zover dit vóór het uitbrengen van de offerte schriftelijk is overeengekomen.
3.3 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door een bedrijf of consument zijn vervaardigd, blijven eigendom van die partij en zijn mede verantwoordelijk daarvoor. Vego Tuinmaterialen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor misberekeningen in aantallen van materialen en/of producten aan de hand van dit soort tekeningen en berekeningen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke of mondelinge opdracht van de koper tot levering van het product op grond van de offerte.
4.2 Indien de koper een (mondelinge) opdracht geeft aan Vego Tuinmaterialen in afwijking van de door de Vego opgestelde offerte, dient de koper de afwijking van de offerte schriftelijk en duidelijk kenbaar te melden aan Vego Tuinmaterialen.

Artikel 5. Levering
5.1 Tenzij anders is overeengekomen, geldt dat de levering wordt geacht te geschieden af magazijn c.q. opslagterrein. Zodra de goederen het magazijn c.q. opslagterrein van Vego Tuinmaterialen hebben verlaten, zijn de goederen voor rekening en risico van koper.
5.2 Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan Vego Tuinmaterialen na mondeling of schriftelijk bericht het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen zonder dat hierdoor voor de koper recht op schadevergoeding is.
5.3 Vego Tuinmaterialen spreekt een leveringsdatum met de koper af, maar nooit een tijdstip.
5.4 Bij bezorging worden de materialen naast de vrachtwagen gelost tot zover deze kan komen; dit ter beoordeling aan de chauffeur.
5.5 Bij koop geldt als plaats van levering het adres dat de consument of bedrijf aan Vego Tuinmaterialen kenbaar heeft gemaakt.
5.6 Indien de koper het product niet afneemt op het vastgestelde leveringsdatum, is hij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende directe schade (met inbegrip van een redelijke vergoeding voor opslag).

Artikel 6. Verplichtingen Vego Tuinmaterialen
6.1 Vego Tuinmaterialen garandeert dat het product een goede hoedanigheid bezit, geschikt is voor het doel waarvoor het blijkens de overeenkomst bestemd is en voldoet aan de geldende normen, alsmede aan de in de overeenkomst aan het product gestelde eisen.
6.2 Bij de totstandkoming van de overeenkomst kan de koper van Vego Tuinmaterialen verlangen dat deze het product of onderdelen daarvan niet door derden zal laten leveren of vervaardigen dan met schriftelijke goedkeuring van de afnemer

Artikel 7. Retourneren
7.1 Goederen die Vego Tuinmaterialen standaard op voorraad heeft, kunnen worden geretourneerd mits de goederen schoon en onbeschadigd en onverwerkt zijn en in originele verpakking. Retournering dient te geschieden binnen twee weken na levering. Bij retournering dient u de factuur mee te nemen. De koper heeft bij retournering recht op restitutie van 90% van de koopprijs.
7.2 De kosten van retournering zijn voor rekening van koper.
7.3 Partijen, aanbiedingen en materialen die speciaal voor u worden besteld, kunnen niet worden geretourneerd.
7.4 Geleverde partijen kunnen niet gedeeltelijk worden geretourneerd. Het is derhalve niet mogelijk om producten die na verwerking over zijn te retourneren, tenzij uitdrukkelijk vooraf anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8. Herroepingsrecht
8.1 In afwijking van artikel 7 geldt dat bij koop van producten de consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Vego Tuinmaterialen bekend gemaakte vertegenwoordiger.
8.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Vego Tuinmaterialen retourneren, conform de door Vego Tuinmaterialen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.3 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen alle kosten van terugzending voor zijn rekening.
8.4 Indien de consument de geleverde producten reeds betaald heeft, zal Vego Tuinmaterialen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending terugbetalen.

Artikel 9. Prijzen
9.1 De door Vego Tuinmaterialen opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
9.2 Overeengekomen prijzen zijn bindend. Vego Tuinmaterialen is gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven, indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Vego Tuinmaterialen toekomende bevoegdheid of een op Vego Tuinmaterialen rustende verplichting ingevolge de wet, zoals verhoging van rechten en/of accijnzen, verhoging van importeur- en/of fabrikanten-prijzen. Vego Tuinmaterialen zal hiervan de koper mondeling of schriftelijke mededeling doen. Tevens is de koper in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, evenwel is hij gehouden tot een redelijke vergoeding van de door Vego Tuinmaterialen gemaakte kosten c.q. het reeds gepresteerde.

Artikel 10. Betaling
10.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling á contant of per pin bij order plaatsing of bij aflevering.
10.2 Indien een levering op rekening geschiedt, dient betaling voor consument te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, voor bedrijf binnen dertig dagen na factuurdatum.
10.3 Indien Vego Tuinmaterialen een overeenkomst sluit met een bedrijf is het bedrijf bij het uitblijven van (tijdige) betaling zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Vego Tuinmaterialen zal dan aanspraak maken op een vertragingsrente van 2% per maand over het openstaande bedrag tot de dag der algehele voldoening en buitenrechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% berekend over de hoofdsom en de verschuldigde rente, zulks met een minimum van € 100,00.
10.4 Indien Vego Tuinmaterialen een overeenkomst sluit met een consument, zal Vego Tuinmaterialen bij het uitblijven van (tijdige) betaling de consument in gebreke stellen en de consument in de gelegenheid stellen de factuur alsnog te voldoen binnen veertien dagen na ingebrekestelling. Indien de consument ook daarna tekortschiet in de nakoming van de verbintenis zal Vego Tuinmaterialen aanspraak maken op de wettelijk rente en incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven eigendom van Vego Tuinmaterialen, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Vego Tuinmaterialen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Vego Tuinmaterialen is uitgegaan van, door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
12.2 De aansprakelijkheid van Vego Tuinmaterialen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vego Tuinmaterialen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Vego Tuinmaterialen toegerekend kunnen worden;
  • Vego Tuinmaterialen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW;
  • De aansprakelijkheid van Vego Tuinmaterialen is beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur. De aansprakelijkheid van Vego Tuinmaterialen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Artikel 13. Overmacht, opschorting en ontbinding
13.1 In geval van verhindering tot de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is Vego Tuinmaterialen gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht toestand op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
13.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan, stoornissen in het bedrijf van Vego Tuinmaterialen of in het bedrijf van een van der leveranciers van Vego Tuinmaterialen, van welke aard dan ook en die niet te verwijten zijn aan Vego Tuinmaterialen.

Artikel 14. Afwijkingen
14.1 Getoonde tegels en bestratingen in de showtuin kunnen qua kleur en structuur afwijken van de te leveren partij.
14.2 Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven een indicatie van kleur en structuur, afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk.
14.3 Bij tegels kunnen maat- en dikteverschillen tussen tegels onderling voorkomen. Bij een gezaagde tegel kan de diktetolerantie + of - 2 mm bedragen. De tolerantie t.o.v. de opgegeven oppervlaktemaat bedraagt + of - 3 %.
14.4 Siertegels met een vlak en/of gecoat oppervlak kunnen in meer of mindere mate krasgevoelig zijn. Bij donkere tegels vallen krassen meer op, hoe lichter en genuanceerder de tegels hoe minder een kras opvalt. Dit kan nooit reden zijn tot reclamatie.
14.5 Kleurverschillen, haarlijntjes / scheurtjes en kalkuitbloei zijn natuurlijke verschijnselen, zij vormen nooit een aanleiding tot weigering of reclamatie van de geleverde goederen.

Artikel 15. Garantie
15.1 De garantie op de geleverde goederen beperkt zich tot de productgarantie, zoals door de producent van de zaak verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.
15.2 Het assortiment van Vego Tuinmaterialen bestaat uit eerste soort en eerste kwaliteit bestrating. Daarbij heeft Vego Tuinmaterialen regelmatig partijen in het assortiment met de stempel ‘handelskwaliteit’. Deze materialen voldoen niet aan de kwaliteitseisen voor eerste soort welke gesteld wordt aan de betreffende bestrating. Op producten die worden aangemerkt als “handelskwaliteit” en “partijen” geldt geen garantie.
15.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en / of door derden.

Artikel 16. Onderzoek en reclamatie
16.1 De koper is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen de koper ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is afgesproken en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 1 week na ontdekking schriftelijk aan Vego Tuinmaterialen te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de levering te hebben goedgekeurd.
Voor verwerking van de materialen dient de koper te lezen of er eventueel een specifiek verwerkingsadvies aanwezig is op de pakketten.  
16.2 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor zijn ontstaan voor rekening van de koper.
16.3 Op verwerkt materiaal is geen reclamering meer mogelijk. Materialen die eenmaal zijn verwerkt, toegepast of gewijzigd, zijn als zodanig geaccepteerd en kunnen nooit achteraf reden tot klacht zijn. Verwerken is accepteren!

Artikel 17. Statiepallets
Vego Tuinmaterialen kan statiegeld aan de koper in rekening brengen voor de pallets. De koper heeft recht op terugbetaling of verrekening van dit bedrag, mits de pallets schoon en onbeschadigd worden geretourneerd. U dient de factuur hiervoor mee te nemen. Er wordt géén statiegeld uitgekeerd indien de pallets onbruikbaar zijn voor hergebruik.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.